Status prawny MDK "Ligota"

Miejski Dom Kultury „Ligota” jest samorządową instytucją kultury.

Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach, zwany dalej „Domem Kultury” działa na podstawie uchwały Nr XVIII/106/1987 r.
Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 1987 r. w sprawie utworzenia Dzielnicowego Domu Kultury w Katowicach –Ligocie,
ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.),
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 1996 r., Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), statutu oraz właściwych przepisów prawa.

Organizatorem Domu Kultury jest Miasto Katowice.

 

Miejski Dom Kultury „Ligota” posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Urząd Miasta w Katowicach
pod numerem RIK/K-ce/D/3/93.

 

Nadzór nad Domem Kultury sprawują Rada Miejska i Zarząd Miasta Katowice w ramach swoich kompetencji.

Skip to content