SPRAWY

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zapytania,skargi i wnioski można składać:
-pisemnie na adres MDK „Ligota”
40-708 Katowice
ul.Franciszkańska 33

  • za pomocą faxu nr 32 252-32-34
  • pocztą elektroniczną na adres:mdk@mdkligota.dt.pl
  • a także ustnie (do protokołu) w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostają bez rozpoznania.

Rejestr Skarg i Wniosków znajduje się w sekretariacie MDK „Ligota”.

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor MDK „Ligota” przyjmuje w poniedziałki w godzinach 10.00-12.00 .

Sprawy są załatwiane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

Skip to content