INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

Informacje nieudostępnione na stronie BIP:

Stosownie do art. 8 ust. 4 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września
2001 roku informujemy, że:

Informacje,które nie są udostępnione w niniejszym biuletynie można uzyskać w MDK „Ligota” z tablicy ogłoszeń lub po złożeniu ustnego/pisemnego wniosku w sekretariacie MDK „Ligota”.

Informacje, które mogą być niezwłocznie udzielone, są udostępnione w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy: udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki,nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.2

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt.2  ustawy „O ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego” z dn. 25 lutego 2016 r. przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego będących w posiadaniu : instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury, i innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 862, z 2018 r.poz.720) w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności.

Skip to content